Prioritățile Științifice ale Moldovei Trebuie să fie Aprobate după Elaborarea Politicilor și Unei Noi Legislații în Domeniul Cercetării/Dezvoltării

09.07.2023

Prioritățile Științifice ale Moldovei Trebuie să fie Aprobate după Elaborarea Politicilor și Unei Noi Legislații în Domeniul Cercetării/Dezvoltării

        

Astăzi guvernarea și comunitatea științifică trebuie să fie preocupată de elaborarea politicilor în domeniul cercetării și dezvoltării, care  ar trebui să se desfășoare în condiții transparente și printr-un dialog deschis cu comunitatea științifică și societatea. Este esențial să se obțină aportul și perspectiva experților și a celor implicați în cercetare pentru a asigura o abordare coerentă și eficientă.

Comasarea codului Educației și a Științei poate fi o inițiativă benefică pentru a crea un cadru legislativ mai integrat și sinergic care să stimuleze atât educația, cât și cercetarea și inovarea. Acest lucru poate contribui la dezvoltarea unui sistem educațional mai orientat către știință și inovație, pregătind absolvenții pentru cerințele și oportunitățile societății bazate pe cunoaștere.

Guvernarea ar trebui să angajeze o echipă de experți sau să lanseze un concurs pentru elaborarea unui nou cod al științei și inovării. Acest proces ar trebui să implice consultarea largă a diferitelor părți interesate, inclusiv comunitatea științifică, sectorul privat, organizațiile non-guvernamentale și alte entități relevante. Transparența și participarea activă a acestor părți interesate sunt esențiale pentru a obține un cadru legislativ cuprinzător și relevant.

După aprobarea noilor politici și a noului cadru legislativ, guvernarea ar trebui să lanseze programe de concurs pentru proiecte științifice naționale, asigurând finanțarea și susținerea adecvată a cercetării și inovării. Acest lucru va oferi oportunități pentru cercetători de a propune și dezvolta proiecte care să abordeze prioritățile naționale și să contribuie la dezvoltarea cunoașterii și inovării în Moldova.

În același timp, pentru a asigura continuitatea și stabilitatea activităților de cercetare, proiectele existente ar putea fi prelungite pentru un an, permițând astfel cercetătorilor să continue munca și să se pregătească pentru noile inițiative și priorități.

Implicarea transparentă și participarea comunității științifice și a societății în procesul de elaborare a politicilor și legilor în domeniul cercetării și inovării sunt esențiale pentru a asigura succesul și relevanța acestora. Guvernarea ar trebui să acționeze într-un mod operativ, coordonat și transparent pentru a crea un cadru legislativ adecvat și a sprijini cercetarea și inovarea în Moldova.

  Este esențial că guvernarea trebuie să stabilească prioritățile științifice pentru a oferi comunității științifice și societății din Moldova un cadru clar în care să își direcționeze eforturile și resursele. Aceasta permite cercetătorilor să se pregătească și să își propună proiecte de cercetare în concordanță cu aceste priorități.

În stabilirea priorităților științifice pentru anii 2024-2028, guvernarea ar trebui să ia în considerare consultarea extinsă a comunității științifice și a altor părți interesate, pentru a asigura o abordare inclusivă și pentru a reflecta nevoile și așteptările diferitelor domenii științifice.

Este important ca guvernul să ofere un cadru stabil și predictibil pentru finanțarea și susținerea cercetării științifice pe termen lung, astfel încât cercetătorii să poată avea încredere în investiția lor în proiecte de cercetare și să poată contribui la dezvoltarea cunoașterii și inovării în Moldova.

Prin abordarea în mod responsabil și strategic a stabilirii priorităților științifice și asigurarea unui timp adecvat pentru pregătirea și depunerea propunerilor de proiecte, guvernarea poate stimula cercetarea și inovarea în Moldova și poate contribui la progresul științific și dezvoltarea durabilă a țării.

Aprobarea de către Parlament a noilor acte normative pentru cercetare și dezvoltare trebuie sa fie  un pas esențial în pregătirea și lansarea priorităților. Parlamentul, ca organ legislativ, are autoritatea de a adopta și de a modifica legile care guvernează domeniul cercetării și dezvoltării în țară. Această dezbatere parlamentară asigură transparența și responsabilitatea în stabilirea politicilor de cercetare și dezvoltare.

Abia după aprobarea de către Parlament a noilor acte normative, guvernul poate pregăti și lansa prioritățile științifice naționale, care vor fi în concordanță cu noile cadrul legal. Aceste priorități pot servi ca orientări pentru finanțarea și susținerea proiectelor de cercetare și inovare, oferind o direcție clară pentru dezvoltarea științifică și tehnologică în Moldova.

 

  Astăzi, de exemplu, bazându-ne pe legislația actuala și necesitățile țării am putea avea, după părerea mea,  următoarele priorități:

1.      Energia regenerabilă, mediul ambiant și schimbarea climei.

 Într-un context global de schimbări climatice, Moldova ar putea investi cercetarea din domeniul energiilor regenerabile, cum ar fi energia solară, eoliană, hidroenergia și biomasă.  Moldova ar putea investi în domeniul chimiei verzi și ecologice, care  ar implica dezvoltarea de tehnologii  care minimizează sau elimină utilizarea substanțelor chimice toxice,  ar putea contribui la protejarea mediului, reducerea impactului negativ asupra sănătății umane și conservarea resurselor naturale și a biodiversității.

2.     Medicină și tehnologii medicale avansate.

Moldova ar putea acorda o atenție specială cercetării în domeniul medicinii și farmaceuticii cu accent pe dezvoltarea de tehnologii medicale inovatoare, implementarea noilor substanțe farmaceutice si produse naturale, diagnosticarea precoce a bolilor și terapii personalizate. Acest lucru ar putea îmbunătăți și sprijini dezvoltarea sistemului de sănătate din țară.

3.     Tehnologii agricole și securitate alimentară.

Pentru a spori productivitatea agricolă și a asigura securitatea alimentară a țării, Moldova ar putea investi în cercetare agricolă avansată. Aceasta ar include dezvoltarea de tehnologii eficiente de irigație, sisteme de agricultură inteligentă, gestionarea durabilă a solului și dezvoltarea de culturi rezistente la condițiile climatice schimbătoare.

4.     Tehnologii informaționale și economie digitală.

Într-o lume tot mai interconectată digital, Moldova ar putea pune accent pe dezvoltarea tehnologiilor informaționale și a economiei digitale. Aceasta ar include cercetarea și inovarea în domeniul inteligenței artificiale, securității cibernetice, internetului lucrurilor și dezvoltarea de aplicații și servicii digitale inovatoare.

5.     Justiție și sistem judiciar eficient.

  Moldova ar putea acorda o atenție sporită cercetării în domeniul justiției și dezvoltării unui sistem judiciar eficient. Acest lucru ar include studii asupra reformelor legislative, accesului la justiție, eficientizarea procesului judiciar și integrarea tehnologiilor avansate în sistemul de justiție.

 

  Științele  fundamentale cu certitudine vor contribui la dezvoltarea cunoașterii și înțelegerii în fiecare din domeniu prioritar mai sus, promovând inovația, descoperirea și dezvoltarea de noi tehnologii, îmbunătățirea calității vieții și consolidarea poziției Moldovei în comunitatea științifică Europeană. De exemplu:

1.   Matematica va contribui la dezvoltarea cercetării matematice avansate și aplicate, cu accent pe dezvoltarea de tehnici și metode matematice inovatoare care pot fi aplicate în diverse domenii, precum inteligența artificială, criptografia, analiza datelor și optimizarea sistemelor complexe.

2.  Fizica va contribui la dezvoltarea cercetării în domeniul fizicii materialelor, incluzând dezvoltarea de materiale avansate și tehnologii asociate, precum și explorarea și înțelegerea fenomenelor fundamentale în fizică, cum ar fi fizica particulelor elementare, fizica cuantică și astronomia.

3.  Chimia  va contribui la cercetarea și inovarea în domeniul chimiei verzi și ecologice, cu accent pe dezvoltarea de metode și tehnici chimice care minimizează impactul asupra mediului, precum și descoperirea și sinteza de compuși chimici cu proprietăți noi și aplicații diverse.

4.  Biologia va contribui la cercetarea și dezvoltarea biotehnologiei și geonomicii, inclusiv studiul genomului, sinteza de proteine și ingineria genetica, pentru a dezvolta soluții inovatoare în medicină, agricultură și conservarea biodiversității.

5.  Limba și literatura va contribui la cercetarea  lingvisticii și al literaturii române, inclusiv studiul evoluției limbii, cercetarea lingvistică comparată și analiza operei literare în context național și internațional.

6.  Istoria va contribui la  cercetarea și înțelegerea istoriei Românilor și a universale, inclusiv studiul istoriei politice, economice, sociale și culturale, utilizând metode și surse istorice diverse pentru a promova o înțelegere mai profundă a trecutului și a modela viitorul.

 

  În continuare, prezentăm două figuri care evidențiază prioritățile naționale în domeniul științei și dezvoltări, cum ar fi mediul ambiant, medicina, agricultura, tehnologiile informaționale și justiția. Aceste priorități sunt însoțite de științele fundamentale care susțin și contribuie la dezvoltarea acestor domenii.

  Astfel, biologia este strâns legată de medicină și agricultură, chimia are relevanță în domeniul mediului ambiant și medicină, în timp ce chimia  și fizica pot fi conectate cu tehnologiile. În același timp, istoria și limba joacă un rol important în justiție, oferind perspectiva istorică necesară și facilitând comunicarea eficientă în aceste domenii.

Matematica este esențială în toate aceste domenii, oferind baze solide pentru dezvoltarea lor, în timp ce limba și istoria contribuie la înțelegerea contextului și la comunicarea eficientă.

 

Acad. Prof.  Gheorghe Duca

© Copyright 2021 – 2023
Elaborat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale