Audierea Rapoartelor Beneficiarilor de Burse acordate de Federaţia Mondială a Savanţilor pentru anul 2023

 

Sesiunea audierilor a fost deschisă de Academician Gheorghe Duca, președintele Filialei Fondului Mondial al Savanților din Republica Moldova, în data de 23 mai 2024. Academicianul Gh. Duca a adresat un mesaj de salut beneficiarilor de burse, urându-le succes în prezentarea raportărilor și exprimând speranța că rezultatele vor corespunde așteptărilor și rigorilor impuse de FMS.

Cei 10 bursieri și-au prezentat rezultatele obținute, subliniind scopul și realizarea cu succes a obiectivelor proiectelor lor. Raportorii au pus accentul pe importanța și impactul acestora asupra cercetării și asupra soluționării problemelor sociale din Republica Moldova. S-a menționat că rezultatele cercetărilor realizate în cadrul programului de burse acordate de FMS au fost publicate în articole științifice cu factor de impact și în publicații naționale, fiind prezentate și la diverse conferințe și simpozioane naționale și internaționale.

 

Beneficiarii și subiectele cercetării raportate:

  1. Bunduc Tatiana (Institutul de Ecologie și Geografie al USM, dr. cercetător): Efectele utilizării terenurilor asupra degradării solului. Studiu de caz: bazinul hidrografic Tigheci.
  2. Bahșiev Aighiuni (Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al USM, cercetător): Monitorizarea răspândirii Candidatus Phytoplasma solani pe tomate, mere și unele plante gazdă.
  3. Jomir Florentina (USM, drd. cercetător): Dezvoltarea cadrului de contabilitate și raportarede mediu pentru resursele funciare în contextul teoriei LTG (Limits to Growth). Studiu de caz: Companiile de profit agricol din Republica Moldova.
  4. Neguța Elena (Institutul de Chimie al USM, drd. cercetător): Sinteza și studiul compușilor coordinativi ai Cu(II) și Bi(III) cu ioni aminopolicarboxilați și tiosemicarbazone de 2-formilpiridină și derivații săi.
  5. Malcova Tatiana (USMF, dr. cercetător): Aplicabilitatea matricei vasculare decelularizate ca bioschelă în ingineria țesutului vascular.
  6. Negoița Cătălina (UTM, drd. cercetător): Valorificarea compușilor bioactivi din deșeurile agroalimentare vegetale locale pentru produse alimentare funcționale.
  7. Mutu Ana (USM, dr. cercetător): Impactul schimbărilor climatice asupra indicilor de productivititate a culturii de floarea-soarelui în diferite regiuni agricole ale Republicii Moldova.
  8. Stati Dumitru (Institutul de Fizică Aplicată al USM, drd. cercetător): Materiale metalo-organice multifuncționale pe bază de clusteri homo- și heterometalici Co/Co-4f carboxilați.
  9. Țugulea Cristina (Institutul de Zoologie al USM, dr. cercetător): Monitorizarea speciilor de lepidoptere (Insecta: Lepidoptera) din Rezervația Biosferei UNESCO "Prutul de Jos" din Republica Moldova.
  10. Ulinici Mariana (USMF, dr. cercetător): Activitatea anticorpilor neutralizanți la pacienții recuperați de la COVID-19 și la persoanele vaccinate împotriva SARS-CoV-2 din Republica Moldova.

 

La finele audierilor, academicianul Gheorghe Duca i-a mulțumit D-nei Dr. Lidia Lungu, secretarului filialei FMS, pentru organizarea impecabilă a evenimentului și contribuția sa semnificativă la succesul acestuia. El i-a felicitat și pe beneficiarii de burse pentru realizările lor, exprimând certitudinea că acest program generos de burse le-a oferit nu doar o experiență unică în cercetare, dar și provocări, posibilități de a atinge noi rezultate în domeniul lor de cercetare și încrederea că totul este posibil.

 

Oferirea burselor FMS este de un mare prestigiu pentru doctoranzii și tinerii cercetători din Republica Moldova, dar, totodată, constituie și o importantă tradiție de susținere a tinerilor savanți din țară”, a menționat președintele FMS Moldova.

 

© Copyright 2021 – 2024
Elaborat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale