Realizarea cu succes a Congresului al Xlea Internațional al Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova

17.12.2021

Asociația Obștească Științifică a Geneticienilor și Amelioratorilor din Republica Moldova în colaborare cu Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor și Centrul de Genetică Funcțională, Universitatea de Stat din Moldova a realizat la 15-16 iunie, 2021 al XI-lea Congres Internațional al Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova, desfășurat în format mixt, off-line și on-line.

Congresul al Xlea Internațional al Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova a fost consacrat problemelor de mobilizare eficientă a realizărilor şi resurselor genetice în elaborarea mecanismelor de reducere a mortalităţii şi fortificării sănătăţii omului, precum şi în programele de ameliorare și biotehnologii vegetale, animale şi microbiene.

Forumul științific din acest an a întrunit 370 de reprezentanți ai comunității academice naționale și internaționale, profesori universitari, cercetători științifici din 12 universități, 43 instituții de cercetare și companii private din 14 țări (Belarus, Bulgaria, China, Italia, Marea Britanie, Olanda, Republica Moldova, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Statele Unite ale Americii, Turcia și Ucraina).

În sesiunea plenară au fost prezentate 6 rapoarte axate pe cercetări ale maladiilor genetice la om, de exemplu, evaluarea expresivității parametrilor imunoenzimatici, asociați accidentului vascular cerebral ischemic la copii, în scopul diagnosticării precoce și a factoriilor predictivi ai bolii. În domeniul geneticii și ameliorării animalelor, au fost prezentate investigații comparative privind genetica bovinelor în lume și în Republica Moldova. Alte subiecte puse în discuție vizează controlul genetic al caracterelor valoroase la plantele de cultură, probleme curente ale biotehnologiilor vegetale, animale și microbiene.

În cadrul sesiunilor tematice au fost prezentate 38 de rapoarte, dintre care: 6 - Genetica generală și moleculară, 14 – la secția Genetica umană și medicală, 6 - Genetica și ameliorarea plantelor, 5 - Genetica și ameliorarea animalelor, 7 – Biotehnologii vegetale, animale și microbiene.

În cadrul secțiunii Genetica generală şi moleculară au fost prezentate 22 lucrări a 57 de cercetători din 6 țări, reprezentând 5 instituții superioare de învățământ (Moldova, România, China), 8 instituții de cercetare (Moldova, Serbia, Rusia, Belarus) și o companie privată (Moldova). Tematica abordată a inclus studii moleculare ale germoplasmei culturilor agricole, precum și relațiilor gazdă-patogen; aplicabilitatea marcherilor proteici, compușilor secundari în evaluarea potențialului genotipurilor și accelerarea procesului ameliorativ; metode genetico-statistice de analiza a diversității genetice și crearea instrumentelor informaționale pentru interpretarea datelor moleculare. Au fost constatate progrese privind introducerea metodelor de analiză moleculară în analiza aplicativă și fundamentală, precum amprentarea genetică, screening-ul caracterelor valoroase în baza marcherilor genetici.

În domeniul Geneticii și ameliorării plantelor a fost prezentate 56 de lucrări a 139 de cercetători din 8 țări, ce reprezintă 6 instituții superioare de învățământ (Moldova, România, China, Slovacia), 16 instituții de cercetare (Moldova, România, China, Italia, Serbia, Rusia, Ucraina) și o companie privată (Moldova). Urmare a dezvoltării conceptelor clasice fundamentale au fost abordate cele mai actuale realizări în soluționarea diverselor arii de activitate: mutageneză experimentală, androcultură, genetica caracterelor cantitative, sterilitate citoplasmatică, selecție gametică, etc. Un rol major, continuă să dețină metodele tradiționale ameliorative, prin care se asigură transmiterea eficientă a genelor, îmbinarea și îmbunătățirea multiplă a caracterelor de interes. Dovadă a reușitei metodelor genetico-ameliorative aplicate au fost expuse soiurile de culturi cerealiere, legumicole, leguminoase, de plante medicinale și aromatice obținute în cadrul institutelor de cercetare de profil. În vederea îmbunătățirii capacității adaptive a plantelor de cultură, consolidării rezistenței și reducerii vulnerabilității la schimbările climatice, este punctată necesitatea creării de soiuri rezistente la factorii de mediu cu o plasticitate ecologică sporită.

În cadrul secțiunii Biotehnologii vegetale, animale şi microbiene, au fost expuse 30 de lucrări a 77 de cercetători din 3 țări ce reprezintă 4 instituții superioare de învățământ (Moldova, România, China) și 4 instituții de cercetare (Moldova, China). În aceste lucrări au fost abordate subiecte ce vizează aplicabilitatea metodelor biotehnologice în identificarea genotipurilor valoroase, extinderea diversității genetice prin culturi in vitro, micropropagarea și multiplicarea plantelor rare, conservarea și valorificarea biodiversității; elucidarea mecanismelor fiziologice, biochimice şi structurale în ontogeneza plantelor în condiţii optimale şi de stres ecologic. La compartimentul biotehnologiilor microbiene cercetările au fost centrate pe procedee biotehnologice în conservarea tulpinilor de drojdii, microalge și cianobacterii, căi de sporire a potențialului productiv și calității biomasei microbiene.

O atenție deosebită se acordă investigațiilor de genetică medicală, tehnicilor de diagnostic și strategii terapeutice în medicina personalizată, inclusiv diagnostic prenatal ce vizează depistarea malformațiilor și bolilor monogenice (SMA, MDD), precum și predispunerii către acestea la stadii timpurii de dezvoltare a fătului. Au fost prezentate studii privind aspectele genetice în domeniul cardiologic – cardiomiopatia hipertrofică la copii, predispoziția către boală arterială coronariană etc. Astfel, la sesiunea tematică Genetică umană și medicală au fost expuse 26 de lucrări a 36 cercetători din 3 țări ce reprezintă 2 instituții superioare de învățământ (Republica Moldova, Statele Unite ale Americii) și 4 instituții de cercetare (Republica Moldova, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Olanda).

Printre participanții congresului au fost și cercetători care au absolvit Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova și activează în prezent peste hotarele țării. De exemplu, dr. Ciobanu Mariana, afiliată Universității Vanderbilt University, SUA, a prezentat cele mai recente cercetări ce țin de problemele cauzate de atrofia musculară spinală. În domeniul maladiilor genetice neuromusculare dr. Rovner Alexander din Buffalo, SUA a prezentat aspecte a tulburărilor neuromusculare cu component genetic în experiența SUA. De asemenea, dr. Chelban Viorica de la Institutul de Neurologie din Londra, Marea Britanie, în coautorat cu specialiști din cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – dr. Gasnaș Daniela și acad. Groppa Stanislav, au relatat despre utilitatea secvențierii întregului exome în diagnosticul genetic al epilepsiei familiale.
În cadrul secțiunii Genetica și ameliorarea animalelor au fost expuse 11 lucrări ale cercetătorilor ce reprezintă instituții superioare de învățământ și de cercetare din 3 țări (Moldova, Bulgaria și Ucraina). Astfel, în sectorul zootehnic se efectuează cu succes lucrări în direcţia creării raselor noi de taurine, bovine și ovine pentru lână, carne și lapte, precum si a estimării impactului diferitor factori nutriționali asupra calității spermei și a capacității de reproducere a animalelor domestice. De asemenea, se menționează semnificația cunoașterii particularităților metabolismului mineral la păsări în perioada de reproducere. În acest context, se includ și cercetările privind influența diferită a duratei perioadelor de lumină și întuneric asupra proceselor de dezvoltare, stării morfofuncționale, fazelor de reproducere și comportament al păsărilor.

Au fost prezentate cercetări axate pe rolul diferențelor sezoniere în creșterea și dezvoltarea familiilor de albine din rasele carpatine din regiunile de stepă ale Ucrainei, fiind evaluate caracteristicile economice și utile ale acestora. Un accent deosebit al cercetărilor in domeniul Geneticii și ameliorării animalelor vizează identificarea diferitor strategii de protejare și conservare a resurselor genetice animale necesare pentru păstrarea și ameliorarea potențialului genetic.

De menționat, în cadrul acestei ediții a Congresului, sub egida Asociației Internaționale de Floarea-soarelui (ISA), Paris, Franța, a fost organizat un webinar internațional Resurse genetice de floarea-soarelui pentru ameliorare: evaluarea și conservarea germoplasmei (Sunflower genetic resources for breeding: germplasm evaluation and conservation), care a avut drept scop stabilirea unui dialog ştiinţific activ și consolidarea parteneriatelor pe subiecte comune de cercetare cu referire la cele mai mari colecții de germoplasmă de floarea-soarelui din lume și, în particular, colecții din cadrul Institutului Vavilov, Federația Rusa; Institutul National de Cercetare Agricolă, Toulouse, Franța și colecția de Resurse genetice din Republica Moldova. La acest eveniment au participat 170 de persoane, din diverse companii private în domeniu și instituții de cercetare din 26 țări, precum Germania, Argentina, Austria, Brazilia, Bulgaria, China, Spania, SUA, Franța, Grecia, Ungaria, India, Iran, Israel, Moldova, Nigeria, Pakistan, Portugalia, Romania, Marea Britanie, Rusia, Tunisia, Turcia, Ucraina.

Geneticienii şi amelioratorii din Republica Moldova au efectuat o muncă enormă în direcţia utilizării legităţilor fundamentale ale geneticii, atât în direcţia creării unui şir de soiuri de plante şi rase de animale înalt productive şi introducerii lor în producere, cât şi în direcţia pregătirii cadrelor tinere înalt calificate.

Pentru viitor, rămân а fi rezolvate următoarele probleme stringente:

  1. Elaborarea diferitor strategii experimentale axate pe depistarea unor marcheri eficienţi în scopul diagnosticului prenatal la pacienţii cu diferite maladii monogenice şi poligenice.
  2. Elaborarea a noi principii şi tehnologii netradiţionale de ameliorare a plantelor de cultură cu productivitate înaltă şi rezistenţă sporită la factorii biotici şi abiotici ce vor contribui nemijlocit la impactul economic al ţării.
  3. Analiza genomului la principalele plante cultivate în Republica Moldova în scopul identificării locilor responsabili de caractere valoroase (productivitate, rezistenţă, calitate).
  4. Utilizarea metodelor biotehnologice în scopul depăşirii incompatibilităţii intergenerice şi crearea pe această bază а unor combinări genetice principial noi, care ar îmbina o productivitate şi plasticitate ecologică înaltă a noilor varietăți de plante.
  5. Optimizarea şi implementarea unor metode şi procedee, înalt eficiente, de producere а seminţelor şi materialului săditor. Este necesară elaborarea unui act de reglementare în domeniul seminologiei plantelor de cultură, identificarea structurilor responsabile de producere a semințelor.
  6. Elaborarea biotehnologiilor microbiene moderne de obținere a substanțelor biologic active.
  7. Elaborarea metodelor de sporire а procesului de adaptare а animalelor la condiţii tehnologice noi, sporirea rezistenţei lor în condiţiile gospodăriei private.
  8. Elaborarea sistemelor de ameliorare, planificare şi modelare a procesului de selecţie şi apreciere a calităţilor de prăsilă şi productive ale animalelor domestice.
Categorie:
Cuvinte-cheie:
Sursa:

© Copyright 2021 – 2024
Elaborat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale